Mitä on psykofyysinen fysioterapia?

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jossa keskiössä on ajatus siitä, että keho ja mieli ovat yhdessä kokonaisuus toimien vuorovaikutuksessa myös ympäristön kanssa. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen sekä ajatuksiin ja toisaalta taas ajatukset ja tunnetilat tuntuvat tuntemuksina kehossa. Tunnetilat vaikuttavat liikkumiseen ja kokemukseen kehosta.

Psykofyysisen fysioterapian tavoitteena on ihmisen toimintakyvyn edistäminen kokonaisvaltaisesti. Tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen sekä elämäntilanteen mukaan.

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Työskentelyssä pyritään ohjaamaan kuntoutujaa kehollisuuden kokemiseen, tuntemiseen sekä niiden kautta oman kehollisuuden hyväksymiseen. Psykofyysisen fysioterapian avulla pyritään mahdollistamaan kuntoutujalle positiivisia kokemuksia omasta kehosta ja lisätä tyytyväisyyttä omaa kehoa kohtaan. Fysioterapeutti auttaa kuntoutujaa löytämään keinoja, joilla usko itseen ja omaan kykyihin vahvistuu.

Mielenterveyden fysioterapia on oma alueeni psykofyysisessä fysioterapiassa.